Star Wars Miniatures Battles


[lang_nl]Star Wars Miniatures Battles was het Star Wars Tabletop spel van West End Games, toen de makers van het Star Wars Roleplaying Game. Het maakte gebruik van miniaturen in 25mm schaal. De figuren kwamen uit de drie oude films en de boeken van Timothy Zahn. Er zijn drie boeken voor SWMB verschenen:

  • Star Wars Miniatures Battles, de regels
  • Star Wars Miniatures Battle Companion, met nieuwe regels, regels voor voertuigen en achtergrondinformatie
  • Imperial Entanglements, een senario-boek

De Star Wars licentie ging later, na het faillissement van West End Games, aan Wizards of the Coast over. De boeken en miniaturen zijn dus niet meer nieuw te krijgen, en vooral het vinden van miniaturen kan best lastig zijn. Desalniettemin wordt SWMB nog steeds gespeeld, en er is ook een Yahoo group voor.

WotC heeft inmiddels zijn eigens Star Wars spel. Dit gebruikt ietsjes grotere miniaturen, ook uit de nieuwe films. Deze moeten (uiteraard) verzameld worden. De regels hebben echter niets met het oude SWMB te maken.

Op Internet is er vrij weinig over SWMB te vinden. Naast de bovengenoemde Yahoo group zijn er nog een aantal websites met informatie en foto’s.[/lang_nl]

[lang_de]Star Wars Miniatures Battles war das Star Wars Tabletop Spiel von West End Games, damals der Herausgeber des Star Wars Rolllenspiels. Das Spiel benützte Miniaturen im 25mm Maßstab. Die Figuren kamen aus den drei alten Filmen und den Büchern von Timothy Zahn. Drei Bücher sind für SWMB erschienen:

  • Star Wars Miniatures Battles, das Regelbuch
  • Star Wars Miniatures Battle Companion, mit neuen Regeln, Regeln für Fahrzeuge, sowie Hintergrundinformationen
  • Imperial Entanglements, ein Szenario-Buch

Die Star Wars-Lizenz ging später, nach dem Bankrott von West End Games, an Wizards of the Coast. Die Bücher und Miniaturen sind also nicht mehr neu erhältlich, und vor allem das Finden von Miniaturen kann sehr schwierig sein. Nichtsdestotrotz wird SWMB noch immer gespielt, und es gibt dafür eine Yahoo group.

WotC hat inzwischen sein eigenes Star Wars Spiel. Es benützt etwas größere Miniaturen, auch aus den neuen Filmen. Diese müssen (natürlich) gesammelt werden. Die Regeln haben nichts mit dem altem SWMB zu tun.

Im Internet ist ziemlich wenig über SWMB zu finden. Neben der oben genannten Yahoo group gibt es noch ein paar Webseiten mit Informationen und Fotos.[/lang_de]

[lang_en]Star Wars Miniatures Battles was the Star Wars tabletop game by West End Games, then the makers of the Star Wars Roleplaying Game. I used miniatures in 25mm scale. The figures came from the three original movies and the books by Timothy Zahn. Three books were published for SWMB:

  • Star Wars Miniatures Battles, the rules
  • Star Wars Miniatures Battle Companion, with new rules, rules for vehicles, and background information
  • Imperial Entanglements, a scenario book

The Star Wars license was later, after the bankruptcy of West End Games, given to Wizards of the Coast. The books and miniatures are thus not available new any more, and especially finding miniatures can be quite difficult. Nonetheless, SWMB is still played, and there’s a Yahoo group for it.

WotC now has its own Wars game. It uses slightly larger miniatures, also from the new movies. These (of course) have to be collected. The rules have nothing in common with the old SWMB.

Little can be found over SWMB on the Internet. Besides the abovementioned Yahoo group, there’s also a few websites with information and pictures.[/lang_en]